top of page
IMG_6975.JPG

Algemene Voorwaarden 

Hondenschool Pistache is gevestigd op de Pelssingel 8 5212 PA te 's-Hertogenbosch en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te 's-Hertogenbosch onder nummer 51755165. Voor alle gesloten en te sluiten overeenkomsten tussen Hondenschool Pistache en de cursist/klant, gelden de onderstaande Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, trainingen, diensten en overige activiteiten van Hondenschool Pistache, tenzij anders vermeld is bij de betreffende activiteit of schriftelijk overeengekomen is.

1. Begrippen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Pistache: Hondenschool Pistache die, in uitoefening van haar bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan (een groep) personen trainingen,  cursussen en diensten aanbiedt.

1.2 Cursist/klant: de hondeneigenaar die Pistache wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en/of training van zijn/haar hond(en) en/of de hondeneigenaar die gedragsbegeleiding wenst in te schakelen betreffende ongewenst gedrag van zijn/haar hond(en), en/of die van een aangeboden dienst wenst af te nemen.

1.3 Dienst: door Pistache aangeboden cursus, training, gedragsbegeleiding, privéles, activiteit, of service.

1.4 Overeenkomst: de overeenkomst waarbij Pistache zich jegens haar cursist/klant verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus/training/dienst en de cursist/klant tot betaling van deze dienst.   

 

2. Aansprakelijkheid

 2.1 De cursist is te allen tijde verantwoordelijk voor de eventuele schade, die zijn/haar hond kan veroorzaken. Deelname aan de cursus/training/dienst is geheel voor eigen risico.

2.2 De cursist/klant is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist/klant, door de cursist/klant meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van Pistache en de locatie waar de training/cursus/dienst plaatsvindt.

2.3 Pistache is niet aansprakelijk voor welke schade/letsel/diefstal/dan ook aan u, uw eigendommen, uw hond of derden, opgedaan voor, tijdens of na de cursus/training/dienst georganiseerd door Pistache.

2.4 Indien de cursist/klant zijn/haar hond(en) onder toezicht brengt van Pistache, is en blijft de eigenaar van deze hond(en) aansprakelijk voor eventuele door deze hond(en) toegebrachte schade aan personen, andere honden of goederen van derden. Uiteraard zal Pistache er alles aan doen om dit te voorkomen. De cursist/klant dient zich te realiseren dat als er toch iets mocht gebeuren, hij/zij volledig aansprakelijk is voor zijn/haar eigen hond.

2.5 Pistache adviseert een goede W.A. verzekering. Heeft u meer dan 1 hond dan dient u dit apart bij de verzekering op te geven.

2.6 De cursist/klant, inclusief hond(en), die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de dienst daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door Pistache van voortzetting van de cursus/training/dienst worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist/klant.

2.7 Daar er met dieren en mensen gewerkt wordt kan er geen 100% garantie gegeven worden op het resultaat. Een goed resultaat is mede afhankelijk van de inzet van cursist/klant en niet alleen te allen tijde van de cursus/training/dienst.

3. Deelname

3.1 Bij deelname aan een cursus/training/dienst van Pistache op de locatie van Pistache dient de hond de inentingen te hebben gehad die voor de leeftijd van de hond gelden inclusief kennelhoest. Pistache vertrouwt erop dat u die entingen tijdig herhaalt. Pistache kan u vragen om het inentingsboekje van betreffende hond mee te nemen tijdens de cursus/training/dienst. Blijkt uw hond onvoldoende beschermd te zijn dan kan de cursus/training/dienst geweigerd worden. Als cursist/klant via een titerbepaling, welke genoteerd is in het inentingsboekje, kan aantonen dat de hond(en) voldoende beschermd is, kan deelgenomen worden aan cursus/training/dienst.

3.2 De cursist/klant meldt zich aan door te reageren op het aanbod van Pistache. Dit kan zowel schriftelijk, mondeling als via het internet geschieden.

3.3 De cursist/klant ontvangt na aanmelding bericht of en zo ja, wanneer het gewenste aanbod beschikbaar is en of de cursist/klant in aanmerking komt voor het betreffende aanbod.

3.4 De overeenkomst komt tot stand na de bevestiging van de cursist/klant dat deze gebruik maakt van het betreffende aanbod. Deze bevestiging kan zowel schriftelijk, mondeling als via het internet geschieden. De bevestiging verplicht tot het betalen van het overeengekomen tarief voor betreffende aangeboden dienst.

3.5 Kinderen jonger dan 16 jaar dienen altijd onder supervisie te staan van hun ouders dan wel verzorgers. Uitzonderingen worden alleen gemaakt in overleg met en na toestemming van Pistache.

4. Betaling

4.1 De cursist/klant voldoet het verschuldigde bedrag voor de overeengekomen cursus/training/dienst door middel van twee mogelijkheden. In geval van deelname aan de uitlaatservice (sociaal leren middels deelname aan een roedel) wordt er gewerkt met een 10-dagenkaart. Deze kaart wordt betaald vóór de eerste dag van deelname. Het verschuldigde bedrag wordt overgemaakt op IBAN: NL 19INGB 000 6006 306 tnv Hondenschool Pistache te 's-Hertogenbosch, ovv de naam van de hond en het betreffende kaartnummer. In geval van cursus/training/dienst wordt het volledig verschuldigde bedrag contant betaald voor aanvang van de eerste les of op de dag van de dan te leveren training/dienst.

4.2 Indien er een betalingsachterstand ontstaat is Pistache genoodzaakt maatregelen te nemen. Dit houdt in, weigering van het volgen van de dienst. Indien de betaling daarna niet alsnog wordt voldaan, onderneemt Pistache verdere gerechtelijke stappen.

4.3 Alle kosten welke door Pistache moeten worden gemaakt om de door haar toekomende gelden te innen zullen worden verhaald op de cursist/klant.

5. Afmelden (gedeeltelijke) cursus

5.1 Indien een hond, waarmee een cursus/training/dienst wordt gevolgd, loops wordt of is, wordt er door de cursist/klant voorafgaand aan de betreffende activiteit contact opgenomen met Pistache. Deze zal beslissen of deelname mogelijk is.

5.2 Restitutie van gemiste groepslessen vindt niet plaats bij afmelding door de cursist/klant. Dit geldt ook bij ziekte of vakantie van de cursist/klant dan wel loopsheid of ziekte van de hond. 

5.3 Mocht de cursist/klant aangeven eerder te stoppen met groepslessen om welke reden dan ook, geeft dat geen recht op restitutie van het lesgeld.

5.4 Bij hoge uitzondering en alleen in overleg met Pistache kan van artikel 5.2 en 5.3 afgeweken worden.

5.5 Indien Pistache niet in staat is om les te geven door bijvoorbeeld ziekte wordt de groepsles verplaatst naar een later tijdstip.

5.6 Voor sommige diensten kan een minimaal of maximaal aantal deelnemers gelden. Bij onvoldoende aanmeldingen, of te veel aanmeldingen, heeft Pistache het recht de dienst of activiteit te annuleren. Indien de cursist/klant reeds betaald heeft is Pistache verplicht het volledige bedrag zo spoedig mogelijk terug te betalen.

5.7 Indien het door weersomstandigheden onverantwoord is om les te geven of een terrein dusdanig vochtig is geworden, is Pistache niet verplicht om de geannuleerde lessen te verplaatsen naar een later tijdstip.

5.8 Indien een hond zichtbaar ziek of geblesseerd op de cursus/training/dienst komt, heeft Pistache het recht de toegang tot het terrein en/of de les voor cursist/klant en hond te ontzeggen.

6. Gedragsbegeleiding

6.1 Een cursist/klant kan ten aanzien van het ongewenst gedrag van een hond advies vragen aan Pistache middels gedragsbegeleiding of privéles.

6.2 Het verkregen advies is verkregen op de gevolgde opleiding tot gedragsbeoordelaar voor honden, bijscholingen, uitgebreide en deskundige ervaringen van Pistache.

6.3 Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van Pistache. de eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. De begeleidingen/trainingen geschieden op eigen risico van de cursist/klant.

6.4 Pistache kan een inschatting geven over de mogelijkheid tot verbetering van het ongewenste gedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van het advies/training kan echter niet gegeven worden: het resultaat is mede afhankelijk van de inzet van de cursist/klant.

6.5 Pistache behoudt het recht om een cursist/klant te weigeren wanneer een cursist/klant weigert mee te werken aan opvolging en uitvoering van de gegeven adviezen.

7. Overige

7.1 Indien de bovenstaande Algemene Voorwaarden in een bepaalde situatie niet voorzien, dienen de aanwijzingen door of namens Pistache geven, te worden opgevolgd.

7.2 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van Pistache op internet of andere publicaties binden Pistache niet.

7.3 Op overeenkomsten gesloten met Pistache is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.

7.4 Pistache behoudt zich het recht om de voorwaarden te veranderen, aan te passen en onderwerpen toe te voegen of te verwijderen. Uiteraard worden cursisten/klanten hiervan op de hoogte gesteld.

7.5 Pistache behoudt zich het recht de cursist/klant te weigeren als deze niet naar de aanwijzingen van de instructeur/gedragsdeskundige luistert en daarmee zichzelf, de hond en/of anderen in gevaar brengt. Restitutie van het in rekening gebracht bedrag is in dit geval niet mogelijk.

7.6 Tijdens de cursus/training/dienst wordt enkel gebruik gemaakt van een platte halsband met gesp- of kliksluiting of een voor de hond geschikt tuig. Slipketting, prikband, antitrektuig, halti ed wordt niet toegestaan.

7.7 Klant gaat akkoord met de regels en afspraken zoals beschreven op de 10-dagen kaart.

                                                                    "Le chien est presque toujours le miroir de son maitre,

                                                                                                 et qui voit l'un voit l'autre.

                                                                                       Montre moi ton chien, je dirai qui tu es"

                                                                    

                                                                                                           Hector Malot

             

20180712_173237.jpg
bottom of page